info@oddesigns.nl | +31 6 52 014 388

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F.

Download onze algemene Voorwaarden Oddesigns VOF als PDF

Artikel 1 Definities
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gebruiker en Klant.
Gebruiker: Oddesigns V.O.F., Scheldestraat 83 (1972TL) te IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34290365.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Klant op grond waarvan Gebruiker Diensten ten behoeve van Klant levert.
Klant: natuurlijk of rechtspersoon die met Gebruiker een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
Consument: een natuurlijk persoon die  Klant is en Diensten koopt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Website: https://www.oddesigns.nl/ en alle overige sites die onder de naam van Gebruiker geregistreerd staan.
SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Gebruiker aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Gebruiker geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Gebruiker door een derde aan Klant wordt geleverd.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Gebruiker en Klant zijn overeengekomen.
2.4 Gebruiker en Klant wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gebruiker en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Gebruiker is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats. Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 2 van 9

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Offertes van Gebruiker zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Gebruiker de door Klant schriftelijke, dan wel per email verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Gebruiker tot de uitvoering van de opdracht overgaat.
3.4 Indien de opdracht van Klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.5 Gebruiker verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor 12 (twaalf) maanden, tenzij anders overeengekomen.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 2 (twee) kalendermaanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk is opgezegd.
3.9 Zonder toestemming van Gebruiker is het Klant verboden de door Gebruiker verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord(en) aan derden kenbaar te maken.
3.10 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.11 Het is Klant niet toegestaan de rechten en plichten uit een overeenkomst met Gebruiker aan een derde(n) over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 4 Prijzen en tarieven
4.1 Alle door Gebruiker vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Gebruiker vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief afleveringen administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.3 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
4.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging. Opzegging dient bij schriftelijk plaats te vinden.
4.5 Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Gebruiker zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 3 van 9

Artikel 5 Domeinnaam registratie
5.1 Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnamen. Gebruiker vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
5.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Gebruiker tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
5.3 Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Gebruiker, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

Artikel 6 Hosting
6.1 Gebruiker heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Gebruiker is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
6.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen e.d.
6.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van e-mail(s) en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en/of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, pornografisch materiaal, racistisch materiaal en discriminerende uitingen en/of anderszins kwetsend zijn;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, danwel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is;
6.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.5 Klant die toestemming heeft van Gebruiker, Diensten van Gebruiker weder te verkopen, dient dit te allen tijde middels Gebruiker te laten verlopen.
6.6 Gebruiker is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Gebruiker alle schade ten gevolge van de overtreding door Gebruiker of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
a. tenzij Klant het gestelde in artikel 6.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 4 van 9 overtreding bestaat;
b. tenzij (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Gebruiker;
c. tenzij blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. tenzij blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
6.7 Gebruiker oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Gebruiker aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van betalingen via onder meer creditcard en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
6.8 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer.
6.9 Indien Klant de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per e-mail worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement in overleg met Klant worden omgezet naar een passend abonnement.
6.10 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Gebruiker gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
6.11 Gebruiker draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Gebruiker zal 1 (één) keer per maand aan het begin van de maand een backup maken. Indien er vaker een backup gemaakt dient te worden, kan dit op afspraak op basis van nacalculatie.
6.12 Gebruiker biedt een standaard hostingpakket aan en hierin zit minimaal: 1 (één) domeinnaam, 100 (honderd) MB schijfruimte, 1 (één) GB dataverkeer, 10 (tien) e-mail postbussen, toegang tot webmail / pop3 / imap mail, statistieken voor aantal bezoeken op de website en technisch support met betrekking tot de website.
6.13 Gebruiker verzorgt de hosting dienst op servers die minimaal aan de volgende specificatie voldoen: 2 (twee) keer Quad-core Intel Xeon processoren, SAS harde schijven in een RAID 10 configuratie, Gigabit uplink (dubbel) naar het internet uitgevoerd en het Operating system van deze servers is Linux.
6.14 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
6.15 Klant dient zelf zijn e-mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen.

Artikel 7 Drukwerk
7.1 Klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de gebruiker ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de gebruiker terug te zenden.
7.2 Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven Voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
7.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
7.4 Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
7.5 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, Kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
7.6 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 5 van 9 moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken treft.
7.7 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen
van geringe betekenis te zijn.
7.8 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 (twintigduizend) eenheden: 10 (tien) procent
– oplage van 20.000 (twintigduizend) en meer: 5 (vijf) procent
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel een percentage van 10 (tien) procent toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 8 Streaming Media
8.1 Het is Klant nadrukkelijk verboden de aangeboden media af te tappen, te laten tappen, danwel dit op enigerlei wijze mogelijk te maken, danwel te bevorderen.
8.2 Klant is zelf gerechtigd voorwaarden te scheppen voor het gebruik door derden van de door Gebruiker geleverde Diensten.
8.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de door Klant aangeboden gegevens. Klant vrijwaart Gebruiker op diens eerste verzoek.

Artikel 9 Levering
9.1 Opgegeven termijnen voor levering door de Gebruiker zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Gebruiker spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Gebruiker niet in verzuim.
9.2 Gebruiker is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings) termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Klant, zoals het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze, zonder aftrek of korting. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
10.2 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Gebruiker aan Klant.
10.3 Klant dient de facturen van Gebruiker te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
10.4 Alle betalingen door Klant aan Gebruiker worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
10.5 Enig beroep door Klant, niet zijnde consument, op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.
10.6 Indien Klant enige factuur van Gebruiker niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 6 van 9
10.7 Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een consument, de wettelijke rente verhoogd met 7% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welke bedrag direct opeisbaar is. Een Klant niet zijnde consument, is 7% rente per maand verschuldigd.
10.8 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 40,- exclusief BTW verschuldigd.
10.9 Bij uitblijvende betaling zal Gebruiker de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Gebruiker geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt voor consumenten het Voorwerk II tarief en voor
nietconsumenten minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- exclusief BTW.
10.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum aan Gebruiker kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Gebruiker een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
10.11 Gebruiker behoudt zich het recht voor iedere door Gebruiker te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Klant heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Online betaling
11.1 Gebruiker accepteert diverse betaalmethoden, waaronder overboeking, VISA, Mastercard, Paypal, iDEAL, automatische incasso.
11.2 Bij betaling met creditcard zal Gebruiker zich inspannen de gegevens beveiligd te verzenden. Gebruiker zal bij de uitgever van de creditcard autorisatie van de creditcard vragen.
11.3 Bij de keuze voor de wijze van betaling behoudt Gebruiker zich het recht voor aanvullende gegevens te verlangen van Klant of aanvullende kosten door te berekenen.
11.4 Na ontvangst van de betaling zal de bestelling van Klant geactiveerd worden, tenzij anders is aangegeven in de orderbevestiging.
11.5 Voor een online betaling wordt gebruik gemaakt van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Artikel 12 Buitengebruikstelling
12.1 Gebruiker is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor recht op schadevergoeding van Klant jegens Gebruiker ontstaat.
12.2 Gebruiker heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Gebruiker niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
12 .3 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Gebruiker toestemming heeft van het bevoegde gezag. Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 7 van 9

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 4.4 op te zeggen. Gebruiker zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.
13.2 Indien Klant niet binnen 1 (één) week een bevestiging overeenkomst artikel 13.1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Gebruiker.
13.3 Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt, behoudens artikel 10.5.
13.4 Ontbinding en opzegging ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Gebruiker geleverde Diensten, tenzij Gebruiker terzake deze Diensten in verzuim is.
13.5 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen en zonder dat Gebruiker hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien:
1) Klant failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;
2) Voor Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
3) Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4) Gebruiker redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Gebruiker is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Gebruiker weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Gebruiker is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Klant en Gebruiker of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Gebruiker.
14.2 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst.
14.3 Klant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde Diensten door of middels Gebruiker.
14.4 Indien en voor zover Gebruiker jegens Klant tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst met een maximum van € 350,-.
14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gebruiker meldt.
14.6 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
14.7 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct per e-mail mede te delen aan Gebruiker. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant en/of  Gebruiker daardoor lijdt. Klant ontvangt binnen 1 (één) week een bevestiging per e-mail hiervan. Indien Klant niet binnen 1 (één) week een bevestiging ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Gebruiker.
14.8 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 8 van 9 schade.
14.9 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht.

Artikel 15 Klachten & Garantie
15.1 Gebruiker geeft geen enkele garantie op Diensten.
15.1 Klachten en aanspraken op garantie zijn slechts geldig indien deze schriftelijk binnen 8 (acht) Dagen na levering van Diensten zijn ontvangen door Gebruiker.
15.2 De ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
15.3 De ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor herstel te bevatten.
15.4 Klant kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Gebruiker, danwel de producent van de Producten, waaronder ondermeer verstaan worden ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water en kortsluiting.
15.5 Klant zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder andere door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
15.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en/of prestaties schort de betalingsverplichting van Klant ten aanzien van die of andere Diensten niet op.
15.7 Klant kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.
15.8 Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient door de Klant schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht
16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Klant, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Gebruiker of diens leveranciers. De levering van Diensten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
16.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
16.3 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking te stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst blijkt.

Artikel 17 Persoonsgegevens
17.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
17.2 Op verzoek van Klant zal Gebruiker de door Gebruiker verwerkte en te verwerken gegevens Algemene voorwaarden Oddesigns V.O.F. Pagina 9 van 9 schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Klant verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie van en over Gebruiker. Klant legt deze verplichting tevens op aan zijn werknemers alsmede aan door hem ingeschakelde derden.
18.2 Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
18.3 Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
– voor de aanvang van de opdracht reeds bij Gebruiker bekend is;
– onafhankelijk van de Klant is verzameld;
– door Gebruiker rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
– reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Artikel 19 Geschillen
19.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Gebruiker.
19.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
19.3 Alle geschillen tussen Gebruiker en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Amsterdam.

Call Now Button

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten